乌夜啼(西湖)

作者:卢祖皋 朝代:宋代
乌夜啼(西湖)原文
漾暖纹波飐飐,吹晴丝雨濛濛。轻衫短帽西湖路,花气扑春骢。
斗草褰衣湿翠,秋千瞥眼飞红。日长不放春醪困,立尽海棠风。

乌夜啼(西湖)拼音解读

yàng nuǎn wén bō zhǎn zhǎn ,chuī qíng sī yǔ méng méng 。qīng shān duǎn mào xī hú lù ,huā qì pū chūn cōng 。
dòu cǎo qiān yī shī cuì ,qiū qiān piē yǎn fēi hóng 。rì zhǎng bú fàng chūn láo kùn ,lì jìn hǎi táng fēng 。
※提示:拼音为程序生