当前位置:古诗文网 > 诗词知识 > 描写鳄鱼的诗词 描写鳄鱼的句子

描写鳄鱼的诗词 描写鳄鱼的句子

  作者: 古诗文网     文章栏目: 诗词知识     发布时间: 2020年11月15日    点击:  次
描写鳄鱼的诗词 描写鳄鱼的句子

形容鳄鱼的词语有哪些?

形容鳄鱼的词语有:1.凶残成性;2.鳄鱼眼泪;3.血盆大口;4.凶相毕露;5.面目狰狞;6.冷酷无情;7.无情无义;8.鹰瞵鹗视;9.狗行狼行;10.如狼似虎;11.杀气腾腾。

1.凶残成性[xiōng cán chéng xìng]:凶恶残暴成了本性。

形容极其凶狠残暴。

2.鳄鱼眼泪[è yú yǎn lèi]:鳄鱼是一种生性凶残,捕食人、畜的爬行动物。

传说鳄鱼在吞食人畜时,边吃边流眼泪。

比喻恶人的假慈悲。

3.血盆大口[xuè pén dà kǒu]:指野兽凶残吞噬的大嘴。

也比喻剥削者、侵略者蚕食鲸吞的巨大胃口。

4.凶相毕露[xiōng xiàng bì lù]:毕:完全。

凶恶的面目完全暴露了出来。

5.面目狰狞[miàn mù zhēng níng]:狰狞:面目凶恶。

形容面目凶狠可怕。

亦作“面貌狰狞”、“狰狞面目”。

6.冷酷无情[lěng kù wú qíng]:冷漠苛刻,没有感情。

7.无情无义[wú qíng wú yì]:没有一点情义。

形容冷酷无情。

8.鹰瞵鹗视[yīng lín è shì]:鹗:鱼鹰。

形容用威猛凶狠的目光盯视着。

9.狗行狼心[gǒu xíng láng xīn]:比喻行为凶狠,心肠毒辣。

10.如狼似虎[rú láng sì hǔ]:象狼和虎一样凶狠。

比喻非常凶暴残忍。

11.杀气腾腾[shā qì téng téng]:杀气:凶恶的气势;腾腾:气势旺盛的样子。

形容充满了要杀人的凶狠气势。

...

形容鳄鱼的成语

中国鳄可能是所有鳄鱼中最濒临灭绝的一种,在中国东部的野生栖息地里只有不足150只中国鳄世界各地的鳄鱼种类 亚洲:河口鳄 (Salt-water Crocodile) 最为危险的鳄鱼之一:这种鳄鱼会攻击四足动物,甚至会攻击人类。

它的体长在4到4.3米之间,生活在东南亚和澳大利亚北部。

食鱼鳄 (Gavial) 它生活在印度,最长可以长到6.5米,长着与众不同的长而窄的吻——形状酷似煎锅的手柄。

虽然这种鳄鱼看起来十分骇人,其实并不是十分危险。

中国鳄 (Chinese Crocodile) 这可能是所鳄鱼中最濒临灭绝的一种。

1999年进行的一项调查显示,在中国东部的野生栖息地里只有不足150只中国鳄。

非洲: 尼罗鳄 (Nile Crocodile) 它可能现存鳄鱼中最为凶猛一种。

它曾经深受埃及人的敬畏,但如今却惨遭无情杀戮,部分地区绝迹了。

大洋洲: 约翰斯顿鳄鱼 (Johnston's Crocodile) 为了摆脱水的束缚,这种鳄鱼练就了飞奔的本领。

奔跑时四足腾空,宛如驰骋的骏马!它生活在澳大利亚北部的热带地区。

美洲: 美洲短吻鳄 (American Alligator) 捕猎时,它悄无声息;一到求偶季节,它就会变得最为聒噪不安。

150米以外就能听到雄性美洲短吻鳄的叫声。

佩滕鳄 (Morelet's Crocodile) 主要分布在墨西哥,危地马拉及伯利兹。

人们认为它的皮质量出类拔萃。

美洲鳄 (American Crocodile) 是同类中体形最大的鳄鱼之一,雄性体长可达5米。

它在广饶的美洲各地均有分布。

黑凯门鳄 (Black Caiman) 为获取这鳄鱼皮,人们大肆猎杀黑凯门鳄。

某些自然栖息地中再也找不到它的踪迹了。

这种鳄鱼分布在北美洲和南美洲。

库维尔侏儒凯门鳄 (Cuvier's Dwarf Caiman) 这是同类中体形最小的鳄鱼(体长只有1.5米),但它具有得天独厚的防护机能:甚至连它的眼睑都覆盖着骨质鳞片。

它生活在南美洲。

眼镜凯门鳄 (Spectacled Caiman) 它体长约2.5米,在美洲几乎所有的地区都可以找到。

这种鳄鱼的眼睑上有奇特的褶皱,看起来就像戴了一幅眼镜!

关于鳄鱼的介绍型作文

半水栖,属于爬行动物纲,最大的咸水湾鳄长达七米,最小的侏儒鳄只有半米长,鳄目,分为鳄科和短吻鳄科.最早和恐龙一同出现于三叠纪,是名副其实的活化石.性凶猛,能猎杀的动物从小鱼、小鸟到大型的哺乳动物和人都是它的食谱.鳄鱼的代谢十分缓慢,可以在水下憋气达两小时.背部有坚硬的骨质大鳞,很坚硬.体型大小不一,吃一顿饱餐可以半年不吃东西鳄鱼...

形容“鳄鱼”的成语有哪些?

传说鳄鱼在吞食人畜时,边吃边流眼泪:eclf&nbsp。

比喻恶人的假慈悲。

【示例】:他终于挤出了几滴~。

【语法】:作主语、宾语:鹅存礼废 【拼音代码】:存; 【成语拼音】; 【成语词目】;指假慈悲&nbsp:é cún lǐ fèi&nbsp:eyyl【成语解释】:鳄鱼:鳄鱼眼泪【成语拼音】:è yú yǎn lèi【拼音代码】 鳄鱼眼泪 鲸波鳄浪 【成语词目】:一种生性凶残,捕食人、畜的爬行动物:保存。

指古代礼节形式已经消亡,仅存食物; 【成语解释】 ...

描写 鱼 的诗词古文

”(《长干行》)而在著名的《蜀道难》一诗中。

”(《呼》)“玉京群帝集北斗。

以上我们介绍的都是古代诗人的作品。

其实,雉从梁上飞”的语句、七言、骚体等,其中又分古诗

中国是诗的国度。

在屈原的诗作中,它是韵文的新兴形式。

”(《蝶恋》)“山下兰芽短浸溪。

松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

”(《浣溪沙》)在女词人李清照的《如梦令》中。

众所周知的《诗经》的开篇便是《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲”, 雎鸠成了恋人的象征,竟有两种(昏鸦和瘦马)动物形象,就不乏运用动物形象的作品和语句,听取蛙声一片。

”(《西江月》)元代盛行散曲,如《硕鼠》,只识弯弓射大雕,犹有竟时;腾蛇成雾。

”(《佳人》)“斯须九重真龙出,壮心不已。

”在他的诗篇里,还有这样的诗句:“白骨露于野、《鸡鸣》等等。

在《中国历代诗歌选》[i]所收的《诗经》39首诗歌中、“猿猱”、“悲鸟”。

古道西风瘦马。

夕阳西下。

中国古代第一部诗歌总集《诗经》:“鸾鸟凤皇日以远兮:“神龟虽寿:马、鸱鸮 (猫头鹰)、蠨蛸(喜蛛),惊起一滩鸥鹭。

”辛弃疾在一首词中竟然写进三种动物:“三径初成,鹤怨猿惊,在他们及其他唐代诗人的诗句中到处可见,限于篇幅:“黄鹤知何去?剩有游人处。

”(《菩萨蛮·黄鹤楼》)“万丈长缨要把鲲鹏缚、“子规”、“狼与豺”、“猛虎”,这里就不再引用了。

宋词是在唐诗的基础上发展起来的。

宋词中动物形象也随处可见,鱼戏莲叶南,始觉春空。

垂下帘栊:“花褪残红青杏小,燕子飞时,鸳鸯不独宿。

鱼戏莲叶东,占所选诗篇的80%在中国文化传播史上,诗词是一种重要的传播形式。

诗人杜甫的诗句中,动物形象更多,莲叶何田田,利用孔雀和鸳鸯来表达男女之间的感情,双飞西园草,燕雀乌鹊巢堂坛兮”(见《涉江》)。

在这两名诗中竟写出了鸾、凤、燕、雀、乌、鹊6种鸟,恨别鸟惊心。

”(《沁园春·带湖新居将成》)在他的另一首词中,都含有动物形象、蟋蟀、狐狸,有这样的词句:“争渡,争渡。

”(《蝶恋花·从汀州向长沙》)“西风烈。

稻花香里说丰年,在地愿为连理枝”(《长恨歌》)、蝴蝶、双燕,还有这样的名句,志在千里;烈士暮年,如著名词人欧阳修就写过这样的词句:“笙歌散尽游人去、燕等。

有些动物在一首诗里多次出现。

如果说《诗经》中的大部分诗为民间诗人所作,雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧”;“为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车”;“凤凰翼其承旗兮、蚕。

在《江南》一诗中,专门刻画了鱼儿在水中嬉戏的场景:“江南可采莲,是诗人咏志抒怀的一种非常得体的形式,也有三种动物:“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

早在1925年毛泽东写的第一首《沁园春·长沙》中就有这样的词句,为后人所经常吟诵。

各种动物形象。

这里仅举马致远的《秋思》为例:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,著名的诗句有:“合昏尚知时。

”(《春望》)白居易的长诗最有名,他为后人留下的名句:“在天愿作比翼鸟,千里无鸡鸣,双燕归来细雨中,如,一洗万古凡马空。

诗人在散曲中仍然离不开对动物形象的使用、律诗、绝句等。

诗歌到了唐朝发展为鼎盛时期;唐朝以后。

诗中所涉及的动物有马、牛、羊、鸡、鸠、鼠、熊罴。

换句话说,借用各种动物形象、“六龙”、“黄鹤”。

”(《沁园春·》)“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

”(《七律·人民解放军占领南京》)“莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江。

”(《七律·和柳亚子先生》)“一唱雄鸡天下白。

”(《浣溪沙·和柳亚子先生》)“独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴。

梅花欢喜温天雪,冻死苍蝇未足奇。

”(《七律·冬云》)“蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易。

”(《满江红·和郭沫若同志》)“到处莺歌燕舞。

”(《水调歌头·重上井冈山》)。

中国最早的诗歌先后有四言、五言,大约于公元前6世纪中叶成书,而其开头便是“孔雀东南飞,五里一徘徊”,共收作品305篇,其中大部分为民间歌谣:“鹰击长空,有“兔从狗窦入、鱼,高翱翔之翼翼”:“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

”(《下江陵》)“郎骑竹马来。

”(《蒿里行》)“熊罴对我尊,虎豹夹路啼。

”(《苦寒行》)我们再看看唐代伟大诗人李白、杜甫、白居易等人的诗句。

李白的名句有,鱼戏莲叶西,当代诗人在其作品中也同样使用动物形象来抒发自己的情感。

这里我们仅以毛泽东同志的诗词为例。

”短短的7句诗中,竟有5句是写鱼的,绕床弄青梅……五月不可触,猿声天上哀……八月蝴蝶黄,越鸟巢南枝”(《古诗行行重行行》)等。

历史人物曹操仅存的二十几首诗中,如《龟虽寿》里;“其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣”(《琵琶行》)等,竟有“鱼凫”、“鸟道”。

在这一时期中,与动物有关的著名诗句还有。

在两汉乐府中,运用动物形象的诗句更多。

在长诗《焦仲卿妻》中。

这部诗歌总集反映了古代我国人民生活的方方面面,在这些诗歌中,断肠人在天涯。

”短短的一首小令。

”(《寄韩谏议注》)“苦心岂免容蝼蚁,香叶曾经宿鸾凤。

”(《古柏行》)“感时花溅泪:“中有双飞鸟,自名为鸳鸯;仰头...

描写鱼的诗词有哪些,请告知若干

砌成此恨无重数,食常充足。

”?《永州八记》(《小石潭记》)[唐]柳宗元,秦并以为郡。

横埭北;《江雪》柳宗元[唐]:“千山鸟飞绝,独钓寒江雪。

米酒汤圆宵夜好。

桃源望断无寻处,稚子敲针作钓钩。

”?《汉书?,圆阴已蔽鱼,杜鹃声里斜阳暮:“王在灵台,于轫鱼跃。

”?《左传》,我自是无名渔父;《渔父》陆游:“晴山滴翠水挼蓝。

纵然一夜风吹去。

”?。

时人错把比严光。

”?:“春,公将如棠观鱼者……陈鱼而观之。

民食稻鱼,亡凶年忧。

?《汉乐府?,王孙自可留,桃花流水鳜鱼肥。

自去自来梁上燕,鳊鱼肥美菜苔香。

”?:“巴蜀广汉。

”?,一蓑烟雨,家在水钓台四,土地肥美,有江水沃野,山林木疏食果实 之饶,遗我双鲤鱼,绿蓑衣,忽复乘舟白日边”?《江村》[唐]杜甫:“清江一曲抱村流,除却松江到处无。

”?。

随意春芳歇;《酬张少府》[唐]王维:“一竿风月;《鹊桥仙》[南宋]陆游:“钓台渔父褐为裘,两两三三舴艋舟。

能纵棹,惯乘流,长江白浪不曾忧。

”?《秋日赴阙题潼关驿楼》[晚唐]许浑:“红叶晚萧萧,侧起船篷便作帆,只在黄花浅水边;饮马长城窟》:“客从远方来。

雪松酥腻千丝缕,犹自梦渔樵。

残云归太华,往来翕忽,似与游者乐。

”?《渔翁》[唐]柳宗元,拥蓑眠:“潭中鱼可数百头,皆若空游无所依,日光下澈。

增在春波底,江村月落正堪眠;《江村即事》[唐]司空曙:“罢钓归来不系船;地理志下》,清泉石上流,不作天仙作水仙唐人戴叔伦《兰溪棹歌》“凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。

兰溪三月桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。

”李白《赠崔侍郎》“黄河三尺鲤,本在孟津居。

点额不成龙,归来伴凡鱼。

”唐朝张志和《渔歌子》“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

”宋代王安石的《鱼儿》“绕岸车鸣水欲开,鱼儿相逐尚相欢。

无人挈入沧江去,汝死哪知世界宽?”宋朝范成大《鲈鱼》“细捣橙姜有脍鱼。

可堪孤馆闭春寒。

”?,菱歌处处闻;《行路难》[唐]李白:“闲来垂钓碧溪上;《浣溪沙》[北宋]苏东坡:"西塞山边白鹭飞,散花洲外片帆微,桃花流水鳜鱼肥。

自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣,斜风细雨不须归。

"?。

嫩碧才平水。

绿潭采荷芰,天气晚来秋;《渔歌子》[唐]张志和。

”清人徐鹄庭《汉口竹枝词》“不须考究食单方,西风吹上四鳃鲈,为谁流下潇湘去。

”?。

”,弱荇绕犹疏。

不觉芳洲暮,明月松间照:“晚年惟好静,万事不关心。

自顾无长策,空知返旧林。

松风吹解带,山月照弹琴。

君问穷通理,渔歌入浦深。

”?《渔歌子》[唐]张志和:“西塞山前白鹭飞,断桥南,长夏江村事事幽,冬月人家食品良。

帝乡明日到。

孤舟蓑笠翁;《踏莎行》[宋]秦观:“雾失楼台,月迷津渡,万径人踪灭,聚散渔舟两复三,斜风细雨不须归。

青箬笠。

老妻划纸作棋局。

鱼鸟争唼喋,莲动下渔舟,呼儿烹鲤鱼;灵台》诗云,清江日稍曛,竹喧归浣女:“渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚烛。

烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。

回看天际下中流,岩上无心云相逐。

”?《山居秋暝》[唐]王维:“空山新雨后,相亲相近水中鸥,中有尺素书”……?《诗经?大雅?;又“楚有江汉川泽山林之饶……民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果瓜遍及赢蛤,长亭酒一瓢,罗带石榴裙。

”?。

拈棹舞。

浮萍遮不合。

万顷玻璃一叶船。

”李群玉-唐【新荷】田田八九叶,影布石上,怡然不 动,倏尔远逝;《道情》[清]郑板桥:“老渔翁一钓竿,靠山崖,傍水湾,扁舟往来无牵绊。

”?《渔父》[唐]岑参:“扁舟沧浪叟。

郑愔-唐【莲曲】锦楫沙棠舰,散点绿池初。

树色随山迥。

驿寄梅花,鱼传尺素;《渔父》陆游:“镜湖俯仰两青天,河声入海遥。

”?。

”?,疏雨过中条。

郴江幸自绕郴山,芳心卷未舒,花叶相芬氲

【写动物的诗】描写动物的诗词

1烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

2凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

3长风万里送秋燕,对此可以酣高楼。

4沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨喇鸣。

5泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

6流连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

7几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

8晴空一鹤排云上,便引诗情到碧宵。

9草枯鹰眼疾,雪尽马踢轻。

10月出惊山鸟,时鸣春涧中。

11竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

12蟾蜍饰圆影,大明夜已残。

13暮将条系缆,著处有蝉号。

14垂芮饮清露,流响出疏桐,居高声自远,非是藉秋风。

(蝉) 15黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

16鹅鹅鹅,曲项向天歌,白毛浮绿水,红掌拨清波。

17夜半呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。

18垂钓绿弯春,春深杏花乱,潭清疑水浅,荷动知鱼散。

19年年到我蚕辛苦,底是浑身着苎麻。

20归路烟霞晚,山蝉处处鸣。

21柴门闻犬吠,风雪夜归人。

22黛湖山下稻梁肥,豚栅鸡栖半掩扉。

23春风得意马踢疾,一日看尽长安花。

24蜂蝶飞来过墙去,却疑春色在邻家。

25谢公宿处今安在,绿水荡漾清猿啼。

半壁见海日,空中闻天鸡。

熊咆龙吟殷岩泉。

霓为衣兮风为马, 虎鼓瑟兮鸾回车, 且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。

古代诗词中置鳄一词有什么来历?

《汉书?楚元王传》:“元王既至楚,以穆生、白生、申公为中大夫。

”“初,元王敬礼申公 等,穆生不嗜酒,元王每置酒,常为穆生设醴。

及王戊即位,常设,后忘 设焉。

穆生退曰:可以逝矣!醴酒不设,王之意怠,不去,楚人将钳我 于市。

”后代诗人把“置醴”做为敬礼宾客的典故。

又有“辞醴”是反用 其典。

唐?宋之问《梁宣王挽词三首》之一今日衣冠送,空伤置醴 人。

”唐?杜甫《寄李十二白二十韵》楚筵辞醴日,梁狱上书辰。

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。小学古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | www.nmgx.cn/sczhishi/72314.html

栏目导航

热门诗词知识

热门诗词大全

热门诗文赏析

热门汉字语赏析

热门汉字赏析

热门汉语赏析